با تلاش خواهیم برد

اما با تجربه است که می توانیم برندگان بهتری باشیم.